ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYREBELS

Naam bedrijf: MoneyRebels
Kamer van Koophandel: 81163339
Vestigingsplaats: Ridderkerk


Heb je een vraag en/of opmerking?
Mail ons dan via:
hello@moneyrebels.nl

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument, Ondernemer en/of MoneyRebels in staat stelt informatie op te slaan op een manier die het mogelijk maakt om de informatie op een later moment te kunnen bekijken, zonder dat de informatie gewijzigd kan zijn.
 5. MoneyRebels: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
 6. Ontbindingsrecht: recht van de Consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: wederpartij van MoneyRebels, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen Consument of Ondernemer en MoneyRebels, op afstand tot stand gekomen via een website van MoneyRebels..
 9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MoneyRebels en op elke tussen MoneyRebels en Consument of Ondernemer tot stand gekomen overeenkomst.
 2. MoneyRebels mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Ondernemer zal Consument tijdig op de hoogte brengen van de gewijzigde algemene voorwaarden. Een wijziging geeft geen recht op ontbinding. 
 3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, komen Consument of Ondernemer en MoneyRebels een vervangende bepaling overeen in de geest van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de nieuwe bepaling zo goed mogelijk het oorspronkelijke doel bereikt. 

3. Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door Consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, gaat deze termijn in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. Als de Consument gebruik wil maken van het ontbindingsrecht, moet Consument dit Schriftelijk binnen genoemde termijn aan Ondernemer melden. Ondernemer verzendt direct een bevestiging de ontvangst van de ontbinding. 
 3. Als de Consument de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, en Consument een bedrag heeft betaald voor de dienst, is de Consument aan MoneyRebels een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door MoneyRebels is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst. 
 4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de Consument bij ontbinding de gehele kosten, voor zover Consument een bedrag voor de diensten heeft betaald, als:
  1. a.hij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
  2. b.hij heeft erkend zijn ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; en
  3. c.MoneyRebels deze verklaring van de Consument schriftelijk heeft bevestigd.  
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten en diensten:

 1. die door MoneyRebels tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. diensten die op een specifieke datum worden verricht, zoals evenementen;
 3. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   2. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;

4. dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument;
   2. en de Consument heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

5. Ontbindingsrecht is uitgesloten voor alle producten en diensten waarvoor een overeenkomst bestaat met Ondernemer.

5. Duurovereenkomsten

 1. De Consument of Ondernemer kan een duurovereenkomst voor de geregelde levering van producten of diensten (abonnementen) die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, Schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
 2. De Consument of Ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de overeenkomst, waarbij de opzegging tenminste een maand voor het einde ontvangen moet zijn door MoneyRebels. 
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mogen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd. 

6. E-learning

 1. Consument of Ondernemer krijgt na betaling toegang tot de e-learning voor de duur van tenminste 12 aaneensluitende maanden. In het geval van een gratis e-learning krijgt Consument of Ondernemer toegang nadat deze een account heeft aangemaakt.
 2. Consument of Ondernemer is verplicht een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Consument of Ondernemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens en het gebruiken van een veilig wachtwoord. 
 3. Elk account is persoonlijk. Toegang tot het account of delen van inloggegevens is niet toegestaan. Wanneer MoneyRebels weet of vermoedt dat Consument of Ondernemer in strijdt met deze regel handelt, mag MoneyRebels verder toegang tot de e-learning blokkeren, zonder dat MoneyRebels enige schadevergoeding verschuldigd is. 
 4. Na activeren van het account, en indien van toepassing betaling, krijgt Consument of Ondernemer toegang tot alle beschikbare materialen en onderdelen van de e-learning.
 5. De E-learning is gebaseerd op de kennis en regelgeving op het moment dat de e-learning werd geproduceerd. De e-learning kan door de tijd verouderen. 

7. Community

 1. Met een MoneyRebels account kunnen Consument of Ondernemer ook toegang krijgen tot de online community van MoneyRebels, waar kennis en informatie met elkaar gedeeld kan worden.
 2. MoneyRebels controleert niet welke content of informatie naar de online community wordt geüpload. 
 3. MoneyRebels mag huisregels opstellen voor het gebruik van de online community. Wanneer een Consument of Ondernemer zich niet houdt aan de huisregels, strafbare handelingen verricht of anderszins naar mening van MoneyRebels onbetamelijk handelt, mag MoneyRebels aan Consument of Ondernemer de toegang tot de online community ontzeggen. 
 4. MoneyRebels mag door derden geüploade informatie en content ten alle tijden uit de online community verwijderen.

8. Intellectuele Eigendom

 1. MoneyRebels is rechthebbende of licentienemer van alle werken die MoneyRebels beschikbaar stelt op of via de website en E-learning. 
 2. Consument of Ondernemer die werken upload naar of binnen de online community blijft hiervan rechthebbende. Bij het uploaden verleent Consument of Ondernemer een licentie aan MoneyRebels voor het verveelvoudigen en openbaar maken van de werken binnen de online community, zolang de werken in de online community te vinden zijn. 
 3. Werken die in de gratis E-learning toegankelijk zijn, mogen zowel door Consument als Ondernemer door middel van een hyperlink, met derden, waaronder ook begrepen op social media, gedeeld worden of anderszins openbaar gemaakt worden als MoneyRebels daarvoor een openbare hyperlink ter beschikking heeft gesteld. Werken mogen in geen enkel geval worden verveelvoudigd, niet in het geheel en ook niet gedeeltelijk, tenzij MoneyRebels daar expliciet Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 4. Werken in een betaalde e-learning mogen onder geen beding verder openbaar gemaakt worden, waaronder het delen van links naar de werken, en/of verveelvoudigd worden of anderszins worden gedeeld of embed, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 5. Indien MoneyRebels in samenwerking met Ondernemer werken heeft gemaakt, is MoneyRebels hiervan de rechthebbende, althans zal Ondernemer medewerking verlenen aan de overdracht van de rechten aan MoneyRebels. Het is daarom MoneyRebels toegestaan om werken die in samenwerking met Ondernemer of in opdracht of ten behoeve van Ondernemer zijn gemaakt, openbaar te maken en te verveelvoudigen en via de MoneyRebels website of via derden verder te verspreiden.

9. Privacy

 1. De privacyverklaring van MoneyRebels is van overeenkomstige toepassing. 
 2. MoneyRebels zal persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren en enkel gebruiken ter verbetering van producten en diensten. 
 3. MoneyRebels deelt geen persoonsgegevens met sponsoren, werkgevers of andere derden wanneer dit niet nodig is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.Non-concurrentie

 1. Het is Consument of Ondernemer niet toegestaan om na aankoop van producten of diensten van MoneyRebels, gedurende drie jaar een concurrerend product of dienst op de markt te brengen, op straffe van een boete van 10.000,- en 1000,- per dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van 150.000,-.
 2. Een product of dienst wordt als concurrerend beschouwd wanneer de inhoud overeenkomt en/of wanneer een potentiële klant de producten of diensten als inwisselbaar voor elkaar kan beschouwen, mede gezien prijzen, inhoud en wijze van overbrengen van de inhoud, waaronder tenminste begrepen een boek, e-learning, presentatie of workshop. 

11.Aansprakelijkheid

 1. MoneyRebels biedt geen garanties met betrekking tot resultaten van Consument of Ondernemer, na of door levering van producten en/of diensten van MoneyRebels. 
 2. MoneyRebels geeft geen financiële adviezen, maar slechts informatie en kennis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. MoneyRebels is niet aansprakelijk voor adviezen gegeven door derden via het door haar geboden platform. 
 3. MoneyRebels is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden verliezen of gederfde winsten door handelingen van Consument of Ondernemer als gevolg van producten en/of diensten, waaronder de e-learning, van MoneyRebels, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MoneyRebels. 

12.Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen MoneyRebels en Consument of Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen 7 dagen nadat Consument of Ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk worden gemeld bij MoneyRebels.
 3. Bij MoneyRebels ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal MoneyRebels hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen Consument of Ondernemer wel een oplossing mag verwachten.
 4. Consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Samenwerken?

Neem even contact op via de mail, of plan hier een korte kennismaking in. Dan kijken we samen hoe we financiële educatie bij jouw opleiding kunnen vormgeven.

Alle docenten opgelet!

Masterclaas GenZ en geld

Ben je op zoek naar de mogelijkheden die worden gefinancierd vanuit de subsidie van Geldlessen.nl? Bekijk hier het aanbod.